blog: Stefan

Energietransitie door multidisciplinaire benadering

Door Stefan Spaas

De energietransitie in Nederland zou in volle gang moeten zijn, maar echt opschieten wil het nog niet. Van alle energie die we vandaag verbruiken, en dat wordt nog steeds meer, wordt slechts een klein gedeelte duurzaam opgewekt, nu nog minder dan 10%.

De discussie over wat nu echt duurzaam is dan nog niet eens beslecht. Volgens mij moeten we naar een meer multidisciplinaire aanpak toewerken.

Willen we daadwerkelijk iets veranderen, dan moet het anders. Meer transitie en minder verbruik. Daarvoor is er samenwerking tussen alle belanghebbenden nodig.

Vooralsnog bestaat de “Energie Transitie Wereld” uit kleine “Koninkrijkjes” met elk hun eigen lobbyisten, die er voornamelijk op uit zijn hun eigen “Koninkrijk” te verstevigen en te vergroten. De fossiele reuzen hebben hun eigen transitieplan en willen zo lang mogelijk profiteren van bestaande techniek. Anders moeten ze versneld afschrijven en dat is een slechte boodschap aan de aandeelhouders.

Wil de energietransitie echt tot stand komen, dan zal er een verandering moeten plaatsvinden die de verschillende “Koninkrijkjes” samen laat werken en de beste innovaties en de combinaties hiervan combineert. Bestaande doctrines moeten overboord.

De overheid moet het voortouw nemen. Maar is die niet voornamelijk op bestuurlijk niveau bezig met protocollen en bestuurskundige patronen vast te stellen? En wat al niet meer om haar eigen verantwoordelijkheid zoveel mogelijk af te schermen en haar eigen pluche te beschermen?

Zo zou men vanuit bestuurlijk niveau een veel flexibeler en pragmatische opstelling en (non verbale) ondersteuning mogen verwachten voor innovaties en niet alleen voor diegene welke het lobbycircuit goed beheersen.

Uitvoerende en welwillende instanties worden soms tot radeloosheid gedreven en hierdoor wordt de energietransitie voornamelijk vertraagd. Zonder dat de overheid zelf het goede voorbeeld geeft? Het behoeft geen verdere uitleg dat het milieu hier niet erg veel mee opschiet.

De huidige (on)wil om tot een nieuw kabinet te komen is exemplarisch voor dit systeem.

De verander-structuur zal daarom voornamelijk vanuit het bedrijfsleven en burgers moeten worden geïnitieerd, ondersteund door elementen binnen de overheid welke buiten het systeem kunnen denken en opereren.

Gelukkig worden er steeds meer initiatieven gelanceerd die een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie. Mede geholpen door de toenemende prijsdruk van energie en het toenemende besef bij consumenten dat de grens is bereikt. Zou prachtig zijn als de huidige prijspiek voor gas daar een flinke versnelling aan geeft.

In dit veld van energietransitie en versnelling daarvan, vervult Agrimaco haar rol als verbinder tussen de verschillende belanghebbenden. Zo is er het project “waterkracht in de tuinbouw” waarbij vanuit het bedrijfsleven de vraag is gekomen om (gedeeltelijk) over te schakelen van gas naar alternatieve energie vanuit water. Blauwe energie. Stroom uit stroming. De vraag is helder; is het mogelijk om op een economisch verantwoorde manier om te schakelen naar een ecologisch verantwoorde manier van energie opwekking. Om het antwoord ja te kunnen laten worden is in ieder geval duidelijk dat…….

Er moet worden samengewerkt tussen alle spelers die hier een rol in vervullen of kunnen vervullen. Het samenbrengen en laten samenwerken van deze spelers is de grootste uitdaging die de energietransitie heeft.

Wanneer er gekeken wordt naar oplossingen vanuit één enkel perspectief zal er geen wezenlijke transitie kunnen plaatsvinden. Het opsouperen van subsidie mogelijkheden behoort dan tot het voornaamste succes van de regelingen.

Als er echter samen gewerkt wordt om verschillende methodes en verschillende partijen te combineren ontstaat er een mogelijkheid om een economisch verantwoorde ecologische stap te zetten. Agrimaco helpt graag die noodzakelijke multidisciplinaire aanpak vorm te geven door het inzetten van haar netwerk aan friskijkers.

Wij nodigen U uit om met ons in discussie te gaan over de hoe we de energietransitie werkelijk vorm kunnen geven.

Reacties welkom: s.spaas@agrimaco.nl