Project BRINKERS: de volgende stap voor collectieven voor waterzuivering

   Logo DLV glas en energie  Logo Delphy

Voor eind 2015 hebben meer dan 175 collectieven voor waterzuivering zich bij LTO Glaskracht gemeld. De collectieven willen een gezamenlijke oplossing uitwerken voor de zuiveringsplicht gewasbeschermingsmiddelen voor lozingswater, zoals die vanaf 1 januari 2018 zal gelden. Om als collectief, met de bijbehorende voordelen, te worden geaccepteerd, moet er voor het eind van 2016 een business case zijn uitgewerkt. Deze zal dan door de bevoegde autoriteiten, waterschap of gemeente, worden beoordeeld.

Project BRINKERS is de samenwerking van Delphy, Agrimaco en DLV Glas & Energie voor de collectieve aanpak zuivering gewasbeschermingsmiddelen. Project BRINKERS biedt de mogelijkheid aan om in samenwerking met het collectief deze business case op te stellen. De drie samenwerkende partijen hebben de benodigde kennis hiervoor in huis:

 • Delphy voor teelttechniek en bedrijfsvoering – voor optimalisatie van de huidige bedrijfsvoering om het volume lozingswater voor zuivering zo klein mogelijk te maken;
 • DLV Glas & Energie – voor de technische uitrusting van individuele bedrijven en technische inpassing van collectieve oplossingen
 • Agrimaco – voor organisatorische en juridische vraagstukken waar u bij samenwerking in collectieven mee te maken heeft.

 

QuickScan Waterzuivering Collectieven

Onze advisering van collectieven start met een QuickScan. Deelnemers aan een collectief vullen in een lijst een aantal gegevens in. Deze worden verwerkt in een rapport, dat ingaat op de volgende zaken:

 • aantal deelnemers dat dit formulier heeft ingevuld en het betrokken bedrijfsoppervlak
 • totaal volume van lozingen op basis van beschikbare gegevens
 • wanneer mogelijk, een schatting van de zuiveringskosten
 • verbetermogelijkheden om lozingsvolume en pieklozingen te verminderen
 • benodigde maatregelen om tot een business case voor het collectief te komen
 • te nemen volgende stappen voor het collectief

Het rapport zal in een bijeenkomst van het collectief worden toegelicht. Voorbeeld van een QuickScan Zuivering Collectief Rapport.

 

QuickScan Waterzuivering Bedrijf

Deelnemers van een collectief kunnen aanvullend een individuele bedrijfsrapportage aanvragen, die op basis van dezelfde gegevens wordt opgesteld. Ook telers zonder collectief kunnen een QuickScan Waterzuivering Bedrijf aanvragen. Deze gaat in op:

 • knelpunten en verbeterpunten per bedrijf
 • check op opslagcapaciteit hemel- en drainwater
 • mogelijkheden voor het bedrijf om lozingen (totaal en pieklozingen) te verminderen
 • waar mogelijk een schatting van zuiveringskosten
 • te nemen volgende stappen per bedrijf.

De ondernemer ontvangt hiervan een rapport en het is mogelijk hierop een persoonlijke toelichting te krijgen op het bedrijf. Voorbeeld van een QuickScan Zuivering Bedrijfsrapport.

De gegevens zullen vanzelfsprekend vertrouwelijk worden behandeld.

 

Aanvragen QuickScan Waterzuivering

U kunt een collectief aanmelden via de koppeling Aanmelden QuickScan Zuivering Collectief. Na acceptatie van uw aanmelding krijgt de aanvrager een koppeling naar een vragenformulier toegestuurd. Het QuickScan vragenformulier kan dan ingevuld worden en in geval van collectief kan de koppeling doorgestuurd worden aan alle deelnemers.

Wilt u extra informatie, neem contact op met:

Delphy Jaap Bij de Vaate 06 2651 8675 j.bijdevaate@delphy.nl
Agrimaco Bart Scholten 06 5142 6182 b.scholten@agrimaco.nl
DLV glas&energie Arjan van Antwerpen 06 2651 8700 a.vanantwerpen@dlvge.nl

 

De tarieven voor de QuickScan vindt u in onderstaande tabel.

Tarieven QuickScan zuivering lozingswater

QuickScan Collectief - rapport + toelichting in collectief

Grootte van collectief Basisbedrag Per extra deelnemer
Tot en met 5 deelnemers € 1.250 --
6 - 10 deelnemers € 1.250 + € 200 vanaf de 6e deelnemer
11 - 20 deelnemers € 2.250 + € 150 vanaf de 11e deelnemer
meer dan 20 deelnemers € 3.750 + € 100 vanaf de 21e deelnemer

 

QuickScan Individueel

Deze kan als aanvullend rapport volgend op de collectieve QuickScan (ter keuze) of afzonderlijk worden aangevraagd.

Individuele bedrijfsrapportage € 295
Met persoonlijke toelichting op bedrijf

(aanbevolen als aangevraagd buiten een collectief)

€ 670

Alle bedragen excl. BTW.

 

(c) 2016, Delphy BV - Jaap Bij de Vaate

Project BRINKERS "de vinger op de zere plek"

Een samenwerking van Agrimaco, DLV Glas & Energie en Delphy