ESTI: Ecosystem Services Trade Initative

17 dec 2019 - 

ESTI is een wereldwijd handelsplatform voor ecosysteemdiensten. Hierop kunnen boeren hun bijdrage aan verduurzaming omzetten in een verdienmodel. Koolstofopslag (broeikasgas emissiereductie), externe stikstofsaldering, biodiversiteit, bodemkwaliteit, waterberging, etc. We starten met CO2 reductie door de Nederlandse akkerbouw zodat ook deze jonge vrouw klimaatneutraal haar rijbewijs kan gaan gebruiken ook al heeft ze nog geen geld voor een elektrische of waterstof auto.

Verduurzaming verloopt veel efficiënter als dat niet een kwestie is van wetten en regels, maar een door de markt gedreven verdienmodel. Dat is de visie achter ESTI. Agrimaco is één van de initiatiefnemers. Er liggen volop kansen en momenteel komen er alleen nog maar kansen bij. Want steeds meer partijen willen hun negatieve impact op onze planeet graag compenseren. De landbouw kan daar veel mogelijkheden toe bieden. Die vaak niet alleen goed zijn voor het behalen van duurzaamheidsdoelen, maar ook andere voordelen hebben.

Voorbeelden:

  • Koolstof opslag in de bodem (ten behoeve van verminderde broeikasgasemissie) gaat samen met verhoging van het organische stofgehalte en omdat dat weer het voedsel is voor het bodemecosysteem heeft dat weer allerlei positieve gevolgen voor de bodemvruchtbaarheid. Zoals onder anderen betere benutting van mineralen, grotere weerbaarheid tegen ziekten, plagen en weersextremen, meer werkbare dagen, lager brandstofverbruik, hogere opbrengsten en minder oogst- en bewaarverliezen, hogere biodiversiteit, enzovoorts.
  • Voorkomen dat urine en feces in de stal bij elkaar komen (net als in de natuur) door te werken met diertoiletten levert een zeer grote reductie van stikstofemissie op. Maar ook een verbeterd stalklimaat waardoor dierwelzijn, diergezondheid, groei, voederconversie en vleeskwaliteit toenemen. En – niet onbelangrijk – ook de luchtkwaliteit waarin de veehouder zijn/haar werk moet doen. En waardoor de omgeving minder hinder(geur, fijnstof, ziektekiemen) ondervindt. Partijen die hun stikstofemissie veel moeilijker terug kunnen dringen, kunnen – straks – middels externe saldering zo compenseren. Naast de ultieme oplossing middels diertoiletten kan op korte termijn met geringe investeringen in bestaande stallen ook al veel bereikt worden door aerobisering van drijfmest.

ESTI focust zich primair op worden van hét wereldwijde handelsplatform wat uitmunt in efficiency en betrouwbaarheid. De eerste pilots betreffen vrijwillige CO2 rechten. Er zijn al enkele kleinschalige voorbeelden in de wereld. Dus we hoeven niet overal het wiel in uit te vinden. Onze strategie is om als ESTI maximaal aansluiting te zoeken bij wat anderen als (goed) doen. En daarmee samen te werken.

Nevendoelen van ESTI zijn om ook te zorgen voor een efficiënte borging (betrouwbaarheid, bijvoorbeeld door de certificering te laten verzorgen door de erfbetredende accountant) en administratie. Een goede mogelijkheid daartoe is om de CoolFarmTool zoveel mogelijk automatisch in te vullen met reeds vastgelegde data. Tot slot willen we de data (waarvan de boer eigenaar blijft) te gebruiken om kennis te ontwikkelen waarmee het verdienmodel voor de landbouw van ecosysteemdiensten kan worden verbeterd.

Gerenommeerde partijen als Rabobank, FAO en dergelijk tonen hun interesse voor ESTI. U ook?

Voor meer informatie: esti@agrimaco.nl.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Teun BiemondLees meer
Strategie van organisatie en keten; businessdevelopment; duurzame energie en projectinitiator.
+31 (0) 621 573 733
t.biemond@agrimaco.nl