Agrimaco evalueert verspreide glastuinbouw in Zuid-Holland

8 jul 2014 - 

Zuid-Holland heeft sinds 2002 beleid ontwikkeld om glastuinbouwbedrijven die buiten glasconcentratie gebieden gelegen zijn, te stimuleren om te saneren en of te verplaatsen.

Sinds 2007 zijn voor circa 258 ha verspreid glas afspraken gemaakt om te komen tot sanering en of verplaatsing. Hiervan is inmiddels de helft gerealiseerd. In totaal is door de overheid hieraan ongeveer € 72 mln aan subsidies verstrekt, waarvan ongeveer € 27 mln door de provincie. Voor de huidige collegeperiode (2011 – 2015) is € 8 mln extra beschikbaar gesteld voor het “opruimen” van verspreid glas. Behalve subsidies zijn ook de Ruimte voor Ruimte regeling en de Glas voor Glas regeling als instrument ingezet. Momenteel resteert er nog ongeveer 200 tot 250 ha fysiek verspreid glas.

Het beleid voor de sanering/verplaatsing van verspreid glas zet enerzijds in op verbetering van ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied en anderzijds op concentratie in duurzame glastuinbouw gebieden (versterking van de Greenports in de provincie). Met het oog op een nieuwe zittingsperiode van het College van GS vanaf medio 2015 – 2019 wordt het gevoerde beleid geëvalueerd.

Bijdrage aan versterking Greenports rode draad

De provincie heeft sinds 2002 aandacht voor glassanering en ging in 2007 over tot het verstrekken  subsidie voor sanering in de gemeente Brielle. Glassanering en de ontwikkeling en versterking van Greenports is een rode draad door de jaren heen.

Daarnaast is de inzet op verbetering van ruimtelijke kwaliteit een belangrijk thema. De inzet hiervoor en de accenten maken ook hier een ontwikkeling door.

Momenteel is meer dan voorheen zorg voor de vernieuwing van het teeltareaal in de Greenports aan de orde om daarmee bij te dragen aan de toekomstbestendigheid van vitale Greenports.

Bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit is met de invoering van de subsidieregeling sanering en bemiddeling verspreid glas (2012) meer specifiek benoemd in het beleid. Bij de evaluatie van de projecten zal naar het resultaat voor de ruimtelijke kwaliteit worden gekeken. Daarbij gaat het enerzijds om het gesloopte glas en anderzijds hoe is invulling gegeven aan de nieuwe functie waaronder bijvoorbeeld ruimte voor ruimte woningen.

Cees Moerman, Barbara Ruyssenaars

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Cees MoermanLees meer
Duurzame ontwikkeling; sanering en herstructurering; procesmanagement, taxateur landelijk vastgoed.
+31 (0) 626 352 848
c.moerman@agrimaco.nl