Evaluatie sanering verspreide glastuinbouw Zuid-Holland

28 nov 2014 - 

De provincie Zuid-Holland heeft sinds 2002 beleid ontwikkeld voor de sanering van verspreide glastuinbouw. Sinds 2007 heeft de provincie voor € 27 miljoen aan subsidies verstrekt. Daarvoor zijn voor 232 hectare fysiek glas afspraken voor sanering gemaakt. Daarnaast heeft de provincie afspraken gemaakt voor de toepassing van Ruimte-voor-Ruimte zonder subsidie waarmee het totaal op 258 ha komt.

In dit onderzoek zijn een zestal saneringsprojecten geanalyseerd op hun bijdrage aan ruimtelijke kwaliteit, concentratie van glastuinbouw, efficiency en op effectiviteit. Het gaat om de projecten Brielle, Midden-Delfland, Noordse Buurt (Nieuwkoop), Duivenvoordecorridor, Katwijkerbuurt en Oude Leede (beide laatste in Pijnacker - Nootdorp). Het gaat in deze projecten om 155 hectare, die in totaal van en via de provincie ruim € 19 miljoen aan subsidies hebben ontvangen.

De bijdrage van het provinciale saneringsbeleid aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit is in alle zes geanalyseerde projecten positief. De projecten verschillen in landschappelijke ligging en context.

De wijze waarop de sanering wordt aangepakt, met of zonder compensatiewoningen en gedeeltelijke of gehele sanering, is van grote invloed gebleken op de effecten en kosten (die kunnen oplopen tot € 150/m2). Hoe meer bedrijven verplaatsen, hoe duurder het project. In totaliteit zijn weinig bedrijven verplaatst.

De efficiency van projecten loopt sterk uiteen vanwege verschillen in kavelopbrengsten en kosten. De ontwikkelingen in de woningmarkt spelen de projecten parten. Van de ongeveer 750 geplande woningen zijn er nog maar slechts enkele tientallen ontwikkeld. Ook zijn te verwachten opbrengsten bijgesteld. Daar waar de gemeenten het ontwikkelrisico hebben genomen, leidt dat tot forse negatieve uitkomsten, die in de miljoenen euro’s belopen. De hoogte van subsidie loopt sterk uiteen van € 6 tot € 60/m2 fysiek glas. Subsidie is vooral bepalend geweest voor de wijze waarop projecten zijn aangepakt. Vanwege budgetbeperkingen voor saneringen is het aandeel van de bemiddelingssubsidies toegenomen. Het Rijk heeft zich als financier terugtrokken, waardoor gemeenten de laatste jaren relatief en absoluut meer zijn gaan doen.

Verspreid glas bij Leimuiden in weidegebied, deze bedrijven zijn ongeveer vijftig jaar geleden ontstaan vanuit veehouderij bedrijven.

 

Beleidsreconstructie.

Sinds 2003 bestond de Ruimte-voor-Ruimte regeling met vaste normen, namelijk 5.000 m2 verspreid glas, of 1.000 m2 loods, slopen en afbestemmen geeft de mogelijkheid van één compensatiewoning. In de praktijk van de projecten wordt gewerkt op waarderingsbasis en dit leidt tot geheel andere uitkomsten (meer woningen of meer geld). Met de vaststelling van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) is de Ruimte-voor-Ruimte regeling komen te vervallen. In de toepassing van compensatiewoningen is de regeling verruimd (het maximum van drie woningen op de saneringslocatie en de norm voor het bouwvolume is losgelaten).

Moderne verspreide glastuinbouw met pot en containervelden in Woubrugge Zicht op polder vanuit de Noordse Buurt (gemeente Nieuwkoop) vanaf een locatie waar een kas heeft gestaan.

Aanbevelingen voor een toekomstig provinciaal saneringsbeleid.

Behoud van een actieve inzet van de provincie om concentratie van glastuinbouw en verbetering van landschappelijke kwaliteit te bewerkstelligen, blijft essentieel. Het gaat hierbij (vooral) niet alleen om subsidie, maar meer om in afstemming met gemeenten, regio’s en andere belanghebbenden invulling te geven aan de toepassing van Ruimte-voor-Ruimte nieuwe stijl (VRM). Bijvoorbeeld door:

  • een verbreding van de invulling van compensatie voor sanering (niet alleen in de vorm van woningen);
  • een visie op het gebruik van de tuinbouwbestemming en naleving;
  • een gebiedsgerichte en integrale (multi-functie) aanpak, samen met andere ontwikkelingen in het buitengebied en
  • het benutten van kansen en waarborging van de verbetering van ruimtelijke kwaliteit.

Klik hier om het uitgebrachte rapport te lezen.

 

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Cees MoermanLees meer
Duurzame ontwikkeling; sanering en herstructurering; procesmanagement, taxateur landelijk vastgoed.
+31 (0) 626 352 848
c.moerman@agrimaco.nl