Ruimte genoeg?

22 dec 2020 - 

Brazilië ontboste in 2019 ongeveer 1,1 mln ha. Dat zal overwegend aan het landbouwareaal zijn toegevoegd, hetgeen overeenkomt met ongeveer 60% van het Nederlandse landbouw areaal. In Nederland is het landbouwareaal sinds de jaren vijftig met ongeveer een 0,5 mln ha afgenomen, terwijl de opbrengst meer dan verdubbeld is. Vanuit de hoek van beschermde teelten is een bodem en voor sommigen zonlicht niet meer van betekenis. De kassen en de voedselflats, varkens op het dak van de flat en koeien op een ponton in de haven nemen het in die benadering over van de akker en het weiland. Daardoor is er meer ruimte voor andere functies zoals meer woningen de vaak genoemde miljoen, bedrijfsterreinen, distributiehallen, zonne- en energie akkers, biobased gewassen, recreatie, infrastructuur, waterberging, natuur? Klopt dit verhaal? De glastuinbouw zegt wel dat ze de wereld kunnen voeden. Veel kilo’s leveren ze ongetwijfeld. Reken maar met belichte teelten van meer dan 100 kg tomaten per m2 ofwel 1 mln kg tomaat/ha.jaar. En dit versus 10 ton tarwe per ha, 12 ton suiker per ha.. Belichte tomaten leveren op droge stof basis meer dan 40 ton per ha, dus zeker ruim twee keer zoveel op droge stof basis ten opzichte van de beste akkerbouwgewassen zoals aardappelen. Echter wat is de totale grondstoffen en (duurzame) energie efficiency van de verschillende ketens? Wat levert de mens de broodnodige energie? Dat zijn de koolhydraten uit aardappelen, granen, rijst en mais en dan is de droge stof opbrengst doorslaggevend.

De urgentie wordt ervaren dat het beperken van verliezen in de totale voedselketen noodzakelijk is om de productie en leefomgeving voor mens en natuurlijke omgeving voor toekomstige generaties te behouden. In deze aanpak is een grote rol voor kringlooplandbouw weggelegd.

En nu terug naar de ruimte. Voor het behoud van productiecapaciteit is de bodem onontbeerlijk. Daarbij staat plantaardige productie aan de basis; bij directe consumptie draagt die het meest efficiënt bij aan de voedselvoorziening.

Hoe wordt omgegaan met goede landbouwgrond? Nog altijd is prijs het laagst gewaardeerd, maar nergens zo hoog in Europa als in Nederland. En wordt deze heel gemakkelijk voor andere functies ingezet waaronder ook zonne-akkers en weiden. De minder stedelijke gebieden offeren ook gemakkelijk landbouwgrond met de magische wens tot groei van bevolking, distributiecentra e.d.

Maar ook hoe gebruiken we de ruimte voor de landbouw zelf. De verkaveling gaat achteruit. Bedrijven krijgen met meer kavels te maken en de kavels worden kleiner.

En hoe dan met de erven van bedrijven? Bedrijven groeien en er zijn die niet doorgaan. Wat betekent dat.

Met voornoemde vragen is Agrimaco bezig bij de uitvoering van ruimte voor ruimte, gebiedsvisies, korte keten afzetstrategie, duurzaam bodembeheer en dergelijke.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Cees MoermanLees meer
Duurzame ontwikkeling; sanering en herstructurering; procesmanagement, taxateur landelijk vastgoed.
+31 (0) 626 352 848
c.moerman@agrimaco.nl