Ruimtelijke toekomstvisie Greenport Aalsmeer

8 jul 2014 - 

Het thema ruimte heeft de ambitie om voldoende en passende ruimte te behouden voor alle activiteiten van het sierteeltcluster, modernisering van verouderde glasgebieden en concentratie van verspreid glas. Met ruimtelijke kwaliteit als harde randvoorwaarde.

Inmiddels is gewerkt aan een inventarisatie van het aanbod van en de behoefte aan ruimte en voorzieningen voor een vitale Greenport. Het gaat nu om het vertalen van deze inventarisaties naar ruimtelijke invullingen en de daarbij te maken keuzen en om te ondernemen acties door belanghebbenden in de Greenport.

In de Greenport Aalsmeer zijn zes gemeenten gelegen in de provincies Noord en Zuid-Holland (zie figuur)

Figuur 1: De gemeenten die deel uitmaken van de Greenport. De gemeente De Ronde Veenen zal zich ook aansluiten. Figuur 2: De glastuinbouwconcentratie gebieden zoals opgenomen in de visie 2030.

Economische duurzaamheid

De sierteeltwereld is turbulent aan veranderingen onderhevig. De opkomende teelt en aanvoer van snijbloemen uit diverse Afrikaanse landen en Turkije is een grote verandering, naast een toenemende vraag naar vernieuwing van assortiment en kwaliteiten. Ontwikkelingen in de sierteeltsector zijn een uitdaging voor de economische vitaliteit van de Greenport Aalsmeer. Werkgelegenheid staat op het spel. Waardeverlies en verrommeling liggen op de loer voor sommige deelgebieden. De Greenport Aalsmeer wil de juiste dingen doen en keuzen maken (waaronder herstructurering en vernieuwing van teeltareaal) om de teelt en daarmee economische vitaliteit te behouden en vooral te versterken.

Maatregelen die bijdragen aan economische duurzaamheid (duurzame energie systemen, CO2 voorziening, verkaveling en schaalgrootte, watervoorziening, bereikbaarheid) zijn nadrukkelijk te betrekken in de analyse en scenario’s. Duurzaamheid krijgt een rol in het proces, omdat het op middelkorte tot lange termijn essentieel is voor kostprijsbeheersing, maatschappelijk draagvlak en marktpositie. Kortom, gewoon een harde ‘license to develop’.

Auteurs: Cees Moerman, Teun Biemond

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Teun BiemondLees meer
Strategie van organisatie en keten; businessdevelopment; duurzame energie en projectinitiator.
+31 (0) 621 573 733
t.biemond@agrimaco.nl