Toepasbaarheid ruimte voor ruimte

25 okt 2013 - 

Agrimaco voert voor de provincie Noord-Holland een benchmark onderzoek uit naar de toepasbaarheid van ruimte voor ruimte bij herstructurering en sanering. Het gaat hierbij vooral om grootschalige trajecten in de glastuinbouw.

 

Aanleiding tot het onderzoek:

De provincie Noord-Holland werkt sinds 2008 met het instrument ruimte voor ruimte. Het doel van ruimte voor ruimte is verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied door sloop van storende gebouwen en/of het saneren van een storende functie. Dit in ruil voor het bouwen van één of meer compensatiewoningen. Het aantal woningen wordt bepaald aan de hand van de te compenseren kosten en de mogelijkheden vanuit de ruimtelijke kwaliteit.

Sinds 2011 zijn een aantal ontwikkelingen te zien:

-              er is een duidelijke groei van het aantal cases (o.a. door meer bedrijfsbeëindigingen);

-              er sprake van complexere en grotere projecten, zoals grootschalige saneringslocaties en herstructurering van de glastuinbouw, waarbij herbouw op de saneringslocaties vaak niet lukt of landschappelijk ongewenst is en gezocht moet worden naar andere locaties en

-              er wordt ervaren dat het aantal te bouwen compensatiewoningen is gestegen vanwege de veranderde marktsituatie en vanwege complexere projecten met een grotere omvang. Door de toename van het aantal woningen per project is sprake van een andere impact op het landschap.

Deze ontwikkelingen hebben invloed op de efficiency van het instrument ruimte voor ruimte. Evaluatie is nodig om de effecten hiervan in kaart te brengen en te onderzoeken of maatregelen ter verbetering van het instrument en of andere instrumenten gewenst zijn.

Uitvoering Agrimaco

Agrimaco inventariseert de inzet van instrumentarium bij sanering en herstructuring in andere glasprovincies zoals Limburg, Noord Brabant, Gelderland en Zuid-Holland en de rol en de wijze waarop van het ruimte voor ruimte gebruik wordt gemaakt.

Ook wordt door de provincie een evaluatie van het instrument ruimte voor ruimte uitgevoerd. De uitkomsten van de deelonderzoeken zullen door de provincie worden gebundeld voor bestuurlijke afweging.

C. Moerman

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Cees MoermanLees meer
Duurzame ontwikkeling; sanering en herstructurering; procesmanagement, taxateur landelijk vastgoed.
+31 (0) 626 352 848
c.moerman@agrimaco.nl