Veel belangstelling voor FertiPlaza

11 jul 2013 - 

FertiPlaza©  Meerwaarde organische stof en mineralen uit organische mest voor veehouder en akkerbouwer

Op 4 juni kwamen vertegenwoordigers van diverse disciplines van de WUR, vanuit de installatietechniek, veehouderij en akkerbouw bij elkaar.

FertiPlaza© is een ontwikkeling van Agrimaco en geeft een alternatief voor de bestaande mestverwerking in Nederland. Het heeft als uitgangspunt dat mest een prachtige grondstof is die naast vele nutriënten vooral veel organische stof bevat waar de akkerbouw om zit te springen. Met Fertiplaza© kan een akkerbouwer meer organische stof uit drijfmest aanvoeren zonder klem te komen met zijn bemestingsruimte voor N en P. Daarnaast verminderen de mestafzetkosten voor de veehouder. FertiPlaza© biedt een marktplaats waar akkerbouwer en veehouder individueel vraag en aanbod op elkaar kunnen afstemmen. Fertiplaza© streeft naar een duurzaam verwaarding van drijfmest voor alle betrokkenen.

FertiPlaza© is gebaseerd op het scheiden van mest en de verwerking van de vaste fractie tot een betrouwbare, homogene en gecertificeerde meststof. De homogene samenstelling is voor toediening bekend zodat exact op maat bemest kan worden. Daarnaast bevat de dikke fractie het grootste gedeelte van de organische stof die vooral in de akkerbouw hard nodig is om de bodemvruchtbaarheid in stand te houden. De organische stof voorziening is de laatste jaren in belang toegenomen. Dit ondermeer vanwege intensivering van het grondgebruik met hogere opbrengsten en grotere machines. Na heftige regenbuien zien akkerbouwers meer plasvorming. Een goede organische stof voorziening kan dat helpen voorkomen. Ook zien akkerbouwers het belang van organisch stof in voor het bodemleven voor om zijn gronden vruchtbaar te houden en zo productief te blijven. Op vruchtbare gronden is een gewas weerbaarder tegen stress en kan er duurzamer geteeld worden.

Tijdens de bijeenkomst in juni is door de deelnemers een stappenplan besproken om FertiPlaza© met elkaar verder te ontwikkelen.

Voor meer informatie over FertiPlaza© kunt u contact opnemen met Stijn Hemel (s.hemel@agrimaco.nl of bel 0795-933882).

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Cees MoermanLees meer
Duurzame ontwikkeling; sanering en herstructurering; procesmanagement, taxateur landelijk vastgoed.
+31 (0) 626 352 848
c.moerman@agrimaco.nl