Zoetwater Greenport regio Boskoop

Zoetwater Greenport regio Boskoop

20 dec 2012 - 

Klimaatbestendige zoetwatervoorziening Greenport regio Boskoop Probleemanalyse en oplossingsrichtingen korte en lange termijn

Vraagstelling en aanpak

Centraal in dit rapport staat de vraagstelling wat de gevolgen zijn van klimaatverandering voor de zoetwatervoorziening van de sierteelt in de Greenport regio Boskoop. Hierbij is in het bijzonder gekeken naar het meest ingrijpende scenario: het W+  scenario van het KNMI. Bij dit mogelijke scenario stijgt de temperatuur in 2050 op aarde met 20C ten opzichte van 1990. Ook wijzigt zich het luchtstromingspatroon. In de zomerperiode daalt de neerslaghoeveelheid met 19% en de verdamping neemt met 15% toe. Een droog jaar als 2003 heeft in dit scenario een herhalingskans van eens in de twee jaar. Naast het ontstaan van droogte ontstaat gelijktijdig het probleem van hogere chloride gehaltes in het oppervlakte water. Dit wordt veroorzaakt door de verzilting van het inlaatwater uit de Hollandse IJssel bij Gouda.

Het uitgangspunt is de inzet op behoud en ontwikkeling van een vitaal sierteeltcluster in de regio Boskoop. Bij de inventarisatie aan maatregelen zijn verschillende mogelijkheden bekeken die uiteenlopen in schaalgrootte en mogelijke termijn van invoering. De problematiek is beschreven op basis van de  strategie-indeling[1] van het deltaprogramma. Op de as publiek – privaat is het accent gelegd op privaat. Wat kunnen bedrijven individueel en gezamenlijk doen om de zoetwatervoorziening te borgen.

Gekeken is naar wat bekend is vanuit de literatuur, plannen en visies. In het bijzonder zijn informanten waaronder boomkwekers, onderzoekers, leveranciers van watersystemen en bestuurders van belangenorganisaties benaderd om hun visie te geven op de droogte/verziltingsproblematiek.

Mede gelet op de lange termijn aspecten van en de belangen voor de regio is ook gekeken naar de ontwikkeling en de economische betekenis van de Greenport regio Boskoop.

 

 

Waterbassin in de Gouwepolder Moderne boomkwekerijkas met foliedek in Boskoop.

 

Enkele uitkomsten uit het onderzoek:

Een vitale Greenport regio Boskoop heeft een toekomstbestendig watersysteem nodig.

In diverse visies en studies wordt hoog ingezet op de zelfvoorzienendheid van de Greenport regio Boskoop op het gebied van zoetwater. Dit sluit niet aan bij de perceptie van de sector. Zij is van mening dat de overheid verantwoordelijk is voor de zoetwatervoorziening. De sector vindt dat te gemakkelijk voorbij gegaan wordt aan de ruimtelijke en financiële consequenties die zelfvoorzienendheid met zich mee brengen.

Veelvuldig wordt gewezen op de problematiek van de verzilting zowel externe-, het inlaatpunt van de Gouwe uit de Hollandse IJssel, als interne verzilting uit de diepliggende droogmakerijen in de omgeving van de Greenport. Tevens geeft de sector aan dat voor haar de bovengrens voor het zoutgehalte van het slootwater op 150 mg Cl-/liter ligt. Het hoogheemraadschap van Rijnland hanteert als streefwaarde 200 mg Cl-/liter.

 

Alternatieven voor wateraanvoer

Vanuit Rijnland zijn een aantal maatregelen genomen om de zoetwateraanvoer te verbeteren o.a. Project Inlaat Boskoop, de Kleinschalige Water Aanvoer en inzet van de calamiteiten aanvoer via de Tolhuissluisroute. In het algemeen zijn de kwekers goed te spreken over de inzet van Rijnland bij recente problemen met wateroverlast en droogte.

 

Ontwikkelingen in de Greenpoort

Onderzoek naar de ontwikkelingen in de Greenpoort duidt op het wat onder druk staan van het areaal en het haar aandeel in de Nederlandse boomkwekerij sector. Bij benadering telt het areaal bijna 1.000 ha opengrond (PCT en vollegrond) en kassen voor de boomkwekerij. De teeltintensiteit en productiviteit is in Boskoop veel hoger dan elders in Nederland. Ook heeft de Greenport een grote handels en distributiefunctie voor sierteeltproducten, welke in belang aan het groeien is.

 

Gevolgen W+ en mogelijke oplossingsrichtingen.

In het W+ scenario zal de Greenport regio Boskoop een aanzienlijk grotere behoefte hebben aan zoetwater voor beregening. Een deel van deze behoefte kan gedekt worden door het neerslag overschot in de winter te bufferen in bassins. Het bufferen in bassins vraagt veel ruimte en is daarom duur omdat er naast grondkosten ook opbrengstpotentie verloren gaat (tabel 0.1).

 

 

Tabel 0.1:Vergelijking van de verschillende oplossingsrichtingen om bij W+ scenario voor de gehele Greenport regio Boskoop in de benodigde hoeveelheid aanvullend gietwater zowel voor PCT-velden en voor de vollegrond te voorzien

Oplossingsrichting jaarkosten prijs per m3
Gietwater bassins

 €     7.548.170

 €       2,70
Effluent RWZI ontzout

 €     5.159.214

 €       1,84
ASR

 €     3.620.245

 €       1,29
Effluent RWZI

 €     3.532.441

 €       1,26
Ruwwater & ASR

 €     2.945.489

 €       1,05
Ruwwater Dunea

 €     2.303.931

 €       0,82
Decentraal ontzouten brak grondwater

 €     1.997.219

 €       0,71

 

Rapport Klimaatbestendige zoetwatervoorziening Greenport regio Boskoop.

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Het deltaprogramma, deelprogramma zoet water, heeft 5 strategieën ontwikkeld op basis van twee verschillende handelingsperspectieven, publiek- privaat en vraag faciliteren - aanbod accepteren.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Cees MoermanLees meer
Duurzame ontwikkeling; sanering en herstructurering; procesmanagement, taxateur landelijk vastgoed.
+31 (0) 626 352 848
c.moerman@agrimaco.nl