PHTB

Vanuit een conflictueuze situatie tussen burgers en de tuinbouwsector, is door de overheden (provincie, gemeenten en waterschap) gekozen voor herstructurering. Waarbij niet alleen de tuinbouwbelangen maar ook die van burger, landschap en milieu gelijkwaardig meewogen.

Projectuitdagingen

De ondernemersdrive van de Bommelerwaardse tuinder is spreekwoordelijk. Met alleen een “wortel” (communicatie, verleiding) bleek het in het verleden niet mogelijk om de gewenste cohesie tussen burger en ondernemers te herstellen. Daarop hebben de vier overheden zich verenigd in een openbaar lichaam zodat ook effectief de “tak” (publiek instrumentarium) gehanteerd kon worden.

Oplossingen

Het slim combineren van een provinciaal inpassingsplan (incl. daaraan voorafgaande voorbereidingsbesluiten) als publiek instrumentarium, communicatie met alle stakeholders, faciliterend grondbeleid én ondernemerschap is een goede oplossing gebleken.

Resultaten

Na tien jaar herstructurering is het project beloond met de Gelderse prijs voor landschappelijke kwaliteit 2020. Het verspreid liggend glas buiten de duurzame tuinbouwgebieden is zo goed als gesaneerd, de verkeersveiligheid is toegenomen (door verbrede gebiedsontsluitingswegen met vrij liggende fietspaden) en de waterkwaliteit is verbeterd (door natuurvriendelijke oevers en een apart tuinbouwriool met centrale zuivering). De tuinbouwgebieden zijn landschappelijk ingepast met robuuste groenstroken en groene bassintaluds. De doelen zijn gehaald waarbij maar een fractie van de beschikbare financiering is gebruikt en er een positief projectresultaat is overgebleven.