Programmamanagement Greenport Boskoop

Greenport Boskoop is een samenwerking tussen 2 stichtingen: een private waarin de sector georganiseerd is (St. Belangenbehartiging) en een publiek-private (St. Regio) waarin de betrokken overheden (gemeenten, waterschap en provincie) samenwerken met de private stichting. Doel is het behartigen van het perspectief voor de regionale boomkwekerij. Uiteraard kan dat alleen in goed overleg met overige lokale stakeholders.

Projectuitdagingen

Als oudste boomkwekerijcentrum in Nederland, gelegen in een waterrijk gebied in de Randstad, tekenen diverse uitdagingen zich helder af: ruimtelijke ordening (herstructurering, ontsluiting), water en arbeid. Uiteraard samenhangend met generieke vraagstukken als klimaat, milieu, innovatie en communicatie. Bijzonder is dat door de klimaatverandering niet alleen wateroverlast maar zeker ook droogte een toenemend issue is.

Oplossingen

Boomkwekers, overheden, keten- en kennispartijen werken op basis van een lange termijnstrategie en specifieke visies structureel en projectmatig samen en toekomstbestendig perspectief voor de voor de regio zo belangrijke sector. Niet alleen belangrijk vanuit cultuurhistorie of economie, maar ook voor werkgelegenheid, landschap en waterkwaliteit. Waarbij waar nodig en of mogelijk, samengewerkt wordt met het maatschappelijk middenveld.

Resultaten

Greenport Boskoop blijkt een voorloper te zijn in regionale samenwerking ten behoeve van gebiedsontwikkeling. Daarom heeft de provincie dan ook haar een logische rol toebedeeld in het ZH-PLG (Programma Landelijk Gebied). Samen met omliggende Greenports wordt een Regiodeal aangevraagd. Integrale visies op gebied van o.a. water en transport & logistiek met bijbehorende uitvoeringsagenda’s sturen de agenda. En is er een scala aan projecten en samenwerkingen met betrekking tot arbeid, opleiding, robotisering, boerenwindmolens, weerbare teelt, veenvrij telen, terugdringen plastic, etc.